Geschiedenis
Het ontstaan van de Vrije Evangelische Gemeente Leeuwarden

De Vrije Evangelische Gemeente in Leeuwarden is een vrije gemeente, die wil leven naar het Evangelie van Jezus Christus, die grote waarde hecht aan een goede onderlinge band en ruimte voor elk die in saamhorigheid God en de naaste wil dienen.
Zij heeft hart voor de jeugd, het werk van zending en evangelisatie en hulpbetoon dichtbij en ver weg.
Zij is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland en bij de plaatselijke en provinciale Raad van Kerken.
Zij verlangt naar een open houding in de richting van medemensen en naar een goede samenwerking met andere kerkelijke gezindten.
Zij is (evenals veel andere niet-hervormde gemeenten in ons land) ontstaan in de 19e eeuw. Zij werd op 5 december 1858 gesticht. Aan haar wieg stond een bekende Nederlander: ds. Jan de Liefde. In het "Liedboek voor de kerken" komt een gezang van hem voor, Gezang 465:"Van U zijn alle dingen, van U, 0 God en Heer".
In 1855 zond de vereniging "Tot Heil des Volks" evangelist Kors Holleman naar Leeuwarden. Hij werd de ziel van een bloeiend jeugdwerk, werd predikant van de gemeente, leidde evangelisten op en stuurde ze, voorzien van een groot aantal Bijbels, uit over Friesland.
Het oude lidmatenboek begint met de woorden:"Wij ondergetekenden verenigingen ons, onder biddend opzien tot onzen Heere Jezus Christus, ons enig Hoofd en onze enige Zaligmaker, tot een Gemeente, onder de naam van: Vrije Evangelische Gemeente om gezamenlijk, door hulp van Zijnen Heiligen Geest en overeenkomstig Zijn Woord, in de vreze Zijns Naams en in de vrijheid, waarmee Hij ons heeft vrijgemaakt, als broeders en zusters met elkander te leven en elkander op te bouwen in ons allerheiligst geloof, de liefde en de loop des eeuwigen levens".
De eerste jaren vonden de kerkdiensten plaats op de zolder van een aardappelpakhuis, dat als kerkzaal werd ingericht. Dit "eerpelkerkje", zoals het werd genoemd, bevond zich in de Vijversbuurt- Weerklank ten noorden van het Vliet.

In 1915 verwierf de gemeente Zuidvliet 12 met tuin (zie foto). Kort daarna kon het nieuwe kerkgebouw naar ontwerp van architect Here Feddema in de tuin aan het Molenpad in gebruik worden genomen. In 1930 voorzag A.J.Feddema, zoon van Hero, de kerk van een preekgestoelte en een orgeltribune aan de noordmuur. In 1933 werd het gebouw uitgebreid met het z.g. "nieuwe gedeelte". Bij deze verbouwing werden de aardige glas-in-lood-ramen geplaatst, die de 75- jarige instelling van de gemeente herdenken.

In 1960 werd de kansel verplaatst naar de tegenwoordige plaats; de banken uit het voorste gedeelte werden verwijderd en vervangen door stoelen.

In 1969 werd het orgel geplaatst, dat uit de Weteringkerk te Amsterdam kwam.

In 1983 vond een restauratie plaats en wel in vijf fasen. De restauratie bestond uit vernieuwing van het plafond, de achterwand, de vloer, de opbouw van een liturgisch centrum met een nieuwe preekstoel en een garderobe. De banken werden verwijderd en vervangen door stoelen. Ook werd het orgel gerestaureerd.


De volgende voorgangers zijn verbonden geweest met onze gemeente:

Ds. K. Holleman 1858 - 1874
Ds. A. Coolsma 1874 - 1884
Ds. G.P. van der Hoek 1885 - 1906
Ds. I. Adolfs 1906
Ds. I. Timmerman 1907 - 1921
Ds. A. Winckel 1921 - 1928
Ds. D.W. Veldkamp 1928 - 1946
Ds. G.H. de Jonge 1946 - 1965
Ds. M. Nijkamp 1963 - 1970
Ds. L. van der Molen 1965 - 1974
Ds. J.H. Karelse 1974 - 1994
Ds. H.G. Gols 1995 - 1999
Ds. H.J. Delwig 1999 - 2012
Ds. F.J. Daane 2014 - 2017

Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.