Overdenking van januari 2023
Vrede op aarde…………………………………….?

Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na
Psalm 34:15

Het is al weer januari, kerst en oud en nieuw is gevierd.
De klanken van het Ere zij God en vrede op aarde zijn weer verstomd. 
Vrede is een beladen woord. We hebben gezongen over vrede op aarde maar de vrede is wereldwijd ver te zoeken.
Wat is vrede eigenlijk? Volgens Wikipedia is vrede een heilzame toestand van rust en harmonie en de afwezigheid van stoornis, twist of strijd.
Als je naar de wereldgeschiedenis kijkt dan hebben we nooit echt vrede gehad.
Helaas wordt het begrip vrede vaak in één adem genoemd met het tegenovergestelde namelijk oorlog.

In de bijbel heeft het woord vrede een bredere betekenis. Het is meer dan de afwezigheid van oorlog. In het Oude Testament wordt vrede met het Hebreeuwse woord “sjalom” aangeduid. In het Nieuwe Testament gebruikt men het Griekse woord “eirénè.
Beide woorden zijn afkomstig van het woord dat heelheid, compleetheid en volmaaktheid betekent. Die heelheid kan gelden op verschillende vlakken zoals politieke, economische, lichamelijke en ook geestelijke heelheid.
Telkens gaat het om een staat van rust, tevredenheid, heelheid en compleet zijn.
In de bijbel vind je vele malen het woord vrede, “sjalom” terug in een groet of zegenwens.
Het was gebruikelijk elkaar zo te groeten. De brieven van Paulus zijn daar een goed voorbeeld van. In de aanhef van de brieven staan de woorden: “ genade zij u en vrede…. “

Vanuit de bijbel leren we ook dat vrede duidelijk een gave van God is.
Er is geen echte vrede zonder God. Zo verbindt de priesterzegen uit Numeri 6 vrede met de aanwezigheid van God. In Psalm 29:11 lezen we over de vrede als een zegening die door God aan een volk of aan een persoon wordt geschonken. Jesaja 52:7 laat zien dat Gods vrede redding betekent voor de mens.
De psalmist van psalm 85 zegt in vers 9: “ Gods belofte voor de toekomst is een belofte van vrede”.
Vrede is een gave van God maar daar blijft het niet bij.
Jezus laat zien dat je er zelf ook moeite voor moet doen. In Mattheus 5:9 zegt Hij “Gelukkig de vredestichters.” Op die manier roept Jezus mensen op zelf mee te werken aan vrede.
Daarbij is hijzelf de “Grote vrede brenger”. Hij is de gever van vrede. Hij zorgt voor de harmonieuze eenheid van heel de mensheid en Hij is de hersteller van de band tussen God en de mens. Joden en heidenen brengt Hij in vrede bij elkaar (Efeze 2: 14- 15). Dank zij Hem is er weer vrede gekomen tussen God en de mens.

Aan de gelovige dus de opdracht om die vrede uit te dragen en uit te stralen. Zoals Psalm 34 zegt: “streef naar vrede en jaag die na”. Of de opdracht uit Romeinen 12 : 18: “Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.”
Best een grote en moeilijke opdracht waar we onze handen vol aan hebben. Op het grote wereldgebeuren hebben wij niet veel invloed. De Poetins van deze wereld brengen wij als individu niet op andere gedachten.  Maar gewoon beginnen in onze eigen kleine wereld. Het vrede op aarde van Kerst het hele jaar eer aan doen.
Want  ons is de vrede, de “sjalom” al gegeven door God onze Vader in en door Jezus Christus zijn Zoon!
Er kwam een lied in mijn gedachten en u moet me maar vergeven dat het geen lied uit het liedboek is daar ben ik nog niet zo in thuis en borrelen nog niet zo vaak in mijn gedachten naar boven.
Toch wil ik u de woorden van dit lied uit Leger des Heils bundel niet onthouden.

1  Geef vrede op aard, o God, voor elk en voor altijd.
Een vrede, steunend op uw wil en uw gerechtigheid.
Uw macht alleen maakt vrij, breekt alle banden stuk
en brengt in ‘t dof en dor bestaan weer leven en geluk!

2  O, leren wij dan nooit de les al eeuwen oud,
dat wie gaat bouwen zonder God ruïnes overhoudt?
O, help en heilig ons, beziel ons hier en nu,
dan bouwen wij aan ‘t koninkrijk, het koninkrijk van U!

3  Geef vrede op aard, o God, voor elk en voor altijd.
Een vrede, die een wereld bouwt, geheel aan U gewijd!
U, Koning Jezus, die uw toekomst voorbereidt,
kom nu en woon in aller hart en heers in eeuwigheid!


Ik wens u allen Gods rijke zegen toe

Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet 14
8921 BL Leeuwarden
Tel: 058-2121506

Elke eerste zondag van de maand genieten we niet alleen van een kopje koffie na de dienst maar verzamelen we ook fruit voor het Aanloophuis.